FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Mieszkańcu, skorzystaj z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [artykuł sponsorowany]

DROGI MIESZKAŃCU

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. informuje, iż w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy Kęt mogą przywieźć wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne (nie  przyjmujemy odpadów zmieszanych) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy  ul. Mickiewicza 8 w Kętach .

Rozbudowa PSZOK jest dofinansowana z programu „Rozbudowa PSZOK w Gminie Kęty dla obszaru Miasta Kęty z dzielnicą Kęty Podlesie”, – budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

Do PSZOK-u mieszkańcy mogą oddawać: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady zielone ulegające biodegradacji, bio odpady, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przyjmowane są także przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz opony z samochodów osobowych. Do punktu można również oddać odpady remontowe tj. gruz, budowlane i rozbiórkowe.

Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. Odbiór będzie każdorazowo odnotowany, dlatego prosimy Mieszkańców o zabranie ze sobą dowodu osobistego, w  celu potwierdzenia miejsca zamieszkania.

Projekt współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Komentarze

Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...