FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty do uchwalenia

 Dobiegły końca prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty. 17 czerwca b. r. odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kętach, na której wniesiony zostanie przez burmistrza przygotowany do uchwalenia projekt planu. Prace związane z jego sporządzeniem poprzedzone były opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty, uchwalonym 5 października 2012 r. Umowa na sporządzenie projektu planu zawarta została 15 marca 2013 roku.

Po rozpatrzeniu złożonych 791 wniosków do planu przygotowany został przez projektanta projekt, który następnie w grudniu 2013 r. poddano wymaganej przepisami procedurze opiniowania i uzgodnień z właściwymi organami i instytucjami. Po uzyskaniu uzgodnień i wprowadzeniu wynikających z nich poprawek do projektu planu w kwietniu 2014 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłany został wniosek rolny o wyrażenie zgody na wyłączenie 434,4 ha gruntów rolnych wysokich klas z użytkowania rolniczego. W rezultacie 5 września 2014 r. Minister wydał decyzję, wyrażając zgodę 
na zabudowę 285,7 ha a na pozostałe tereny odmówił wyrażenia zgody. Po wprowadzeniu poprawek wynikających z wydanej decyzji projekt planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach 
od 19 września do 9 października 2014 r.

Do wyłożonego projektu planu wniesionych zostało 179 uwag, z których 71 zostało uwzględnionych. Procedurę ponownych uzgodnień trzeba było powtórzyć. Równolegle trwały prace związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty wynikającą z zakwestionowania 30 września 2014 r. przez Wojewodę Małopolskiego ustaleń zatwierdzonego w 2012 r. studium w zakresie uwarunkowań dotyczących dziedzictwa kulturowego i zabytków, uwarunkowań wynikających z występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz obszarów i terenów górniczych, a także uwarunkowań wynikających z występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów narażonych na zagrożenie powodzią.

Zmiany te uwzględnione zostały również w projekcie planu. Po ponownym uzgodnieniu projektów planu i studium w wymaganym zakresie projekty te wyłożone zostały do wglądu publicznego w dniach od 1 do 30 kwietnia b. r. Na etapie ponownego wyłożenia zostały wniesione 83 uwagi, z których Burmistrz Gminy Kęty uwzględnił 26. Uwzględnienie uwag nie skutkowało koniecznością ponownego powtórzenia uzgodnień i wyłożenia projektu planu.

W wyniku ponownych uzgodnień i w związku z publikacją na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego postanowiono wyłączyć z opracowania i uchwalenia trzy wyodrębnione tereny położone w sołectwach Bielany i Łęki. Dla tych terenów istnieje możliwość kontynuacji w późniejszym terminie sporządzania planu w oparciu o uchwałę Nr XXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Kętach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty z dnia 5 października 2012 r.

Plan po jego uchwaleniu wejdzie w życie 14 dni od jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na temat porządku obrad i samego planu znajdą Państwo poniżej:

http://kety.pl/IX-sesja-Rady-Miejskiej-w-Ketach---zawiadomienie-o-zwolaniu-sesji-na-wniosek-Burmistrza-Gminy-Kety-1532.html

 

 

 

Komentarze

  • marek 2015-06-17 11:18:02
    Długo trzeba było czekać na ten plan ale jeśli uchwalą to coś się w końcu ruszy!

  • Mao 2015-06-15 15:56:39
    Witam Państwa Wybitny "sukces" kęckiej biurokracji,kęckich władz,jak również kęckich radnych.Po tylu latach kolejna próba, oby i ta nie skończyła się skandalicznym falstartem braku wiedzy i znajomości tematu(dziwnym trafem nie poleciała żadna głowa w urzędzie)Kruk krukowi oka nie wykole i pewnie znowu zostaną wręczone sowite nagrody z naszych kieszeni pro publico bono.

  • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...