FACEBOOK...

Komentowane artykuły...

Ogłoszenie o naborze na kierownika dziennego domu Senior-Wigor w Kętach

Burmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA DZIENNEGO DOMU „SENIOR – WIGOR” W KĘTACH z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 36, 32 - 650 Kęty

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

5) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163);

6) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej z zakresu pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustaw: o pomocy społecznej, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych;

2) umiejętność w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami realizującymi zadania z obszaru pomocy społecznej;

3) umiejętność w zakresie: pracy zespołowej, zarządzania, organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1) zarządzanie i kierowanie Domem na podstawie aktów prawnych oraz udzielonych pełnomocnictw;

2) reprezentowanie Domu na zewnątrz i sprawowanie nadzoru nad jego majątkiem;

3) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

4. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy - pełny etat;

2) wynagrodzenie miesięczne w przedziale 2 500 – 3 500 złotych brutto;

3) praca w siedzibie Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 36, samodzielna, wymagająca z uwagi na specyfikę pracy szczególnej dyspozycyjności, wyjazdów w teren;

4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub określony, z tym, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Kętach;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach;

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182).

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika DD Senior – Wigor w Kętach” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 - parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32 - 650 Kęty w terminie do 8 września 2015r. godz. 17.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

7. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

1) Wymagane oświadczenia, list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Kętach, muszą być własnoręcznie podpisane.

2) Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 6 nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.

4) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:

a) I etap - sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

b) II etap - rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

6) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w ppkt 5 lit b, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.


Komentarze

  • zawrat44 2015-08-28 14:13:27
    Zastanawiam się, jak sie ma proponowane wynagrodzenie szefa powstajacej placówki/2500-3500/ np. do wynagrodzenia szefowej biblioteki? Praca z ludzmi starszymi, niepelnosprawnymi to przecież ciężki kawałek chleba.

  • Tutaj możesz zostawić komentarz aby to zrobić musisz być zalogowany. Możesz to zrobić tutaj...